آموزش گام به گام تنظیم شیر برقی گاز پکیج                   

تنطیم نبودن شبر برقی گاز پکیج دیواری یکی از مشکلات پکیج دیواری می باشد که در صد زیادی از مشتریان ما جهت رفع آن با ما تماس می گیرند ما در این مقاله برای شما نحوه آموزش تنظیم شیر برقی گاز پکیج را قرار داده ایم تا اگر خودتان فنی هستید ان را انجام دهید در غیر این صورت با یک مرکز مجاز تعمیر پکیج دیواری تماس بگیرید و از انها کمک بخواهید.البته با توجه به این که این کار نیاز به تخصص دارد پیشنهاد ما این است که خودتان دست به کار نشوید مگر این که تخصص کافی در این کارهای فنی داشته باشید.   شیر برقی گاز پکیج

شیر برقی گاز پکیج

شیر برقی گاز پکیج چیست 

 

در زیر محفظه احتراق قرار دارد و وظیفه آن رساندن و تنظیم جریان گاز به مشعل می باشد . جنس شیر گاز از آلومینیوم می باشد و در مدلهای مختلف موجود می باشد . شیر گاز شامل یک قسمت تنظیم کننده جریان ( مدولاتور) می باشد که با برق ” ٢۴ ولت ” کار می کند . این تنظیم کننده می تواند با تغییر جریان الکتریکی ارسالی از برد الکتریکی ، میزان جریان گاز به مشعل را تغییر دهد . در حقیقت می توان گفت که وظیفه آن ، ماژوله کردن شعله ( کوتاه و بلند کردن شعله به طور پیوسته ) می باشد . شیر برقی گاز همچنین دارای قسمتی است که برق شیر و نیز ترانسفورماتور احتراق اصلی را تامین می نماید

 

 

نحوه تست کردن شیر برقی گاز پکیج

قبل از انکه شما شیر برقی پکیج را تعویض کنید باید از معیوب بودن آن مطمئن شوید برای این کارشلنگ گاز را از قسمتی که به لوله گاز خانه متصل شده باز می کنیم و در زمان جرقه زنی پکیچ دیواری اگر با فوت کردن درون شلنگ گاز مسیر فوت باز باشد شیر برقی گاز سالم و گرنه معیوب است البته بایستی با اهم متر برق ورودی به شیر برقی گاز را در زمان جرقه زنی بررسی کرد.

در صورت معیوب بودن شیر برقی گاز پکیج

پکیچ دیواری تا مرحله جرقه زنی پیش می رود اما شعله ی تشکیل نمی گردد

محل نصب شیر برقی گاز پکیج

زیر محفظه احتراق و قبل از منیفولد گاز قرار دارد و شلنگ گاز به آن وصل شده است.

نحوه تنظیم شیربرقی ﮔﺎز ﭘﮑﻴﺞ برای شعله های بلند و کوتاه

برای بررسی فشار گاز ورودی به شیرگاز،مراحل زیر را پی میگیریم.

پیچ شماره یک را شل نمایید و لوله فشار سنج را به مدخل فشار متصل نمایید. پکیج را در حداکثرﺗﻮان روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ.( ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ.)

 

فشار گازشهری ۱۸میلی بار فشار گاز مایع ۲۷ میلی بار

پس از اطمینان از درست بودن فشار گاز باید فشار شعله زیاد و شعله کم را تنظیم کنیم لازم به ذکر است حداقل فشار گاز ورودی که شیرگاز با آن کار می کند ۱۵میلی بار و حداکثر فشار گاز ۲۵میلی بار است.

 

Max = 25mbar

Min=15mbar

الف – نحوه تنظیم شیر برقی گاز پکیج برای حداکثر توان

۱ – جهت بررسی و تنظیم حداکثر توان ، پیج شماره۲ را شل کنید و شیلنگ فشار سنج را به ورودی فشار وصل نمایید.

۲ –لوله هوا را ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ

۳ –پکیج را در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮان روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ (ﺷﻴﺮ ﺁب ﮔﺮم را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ )

۴ ﺎﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮔﺎز ﭘﮑﻴﺞ ﺑﺎﺷﺪ فشار

۵ – در ﻏﻴﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت درﭘﻮش را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻬﺮﻩ  “٣” را ﺑﺎ ﺁﭼﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ

۶- بعداز اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﭘﻴﺞ ﺷﻤﺎر۲ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺷﻠﻨﮓ ﻟﻮﻟﻪ هوا را ﻣﺠﺪدا وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ب – نحوه تنظیم شیر برقی گاز پکیج برای حداقل توان

پیچ شمارﻩ۲ را ﺷﻞ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ و ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ را ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﻴد.

۲ –لوله هﻮا را ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ

۳ پکیج را در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ از مدولاتور جدا نمایید.

فشارورودﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮔﺎز ﭘﮑﻴﺞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮﻩ ﺷﺶ ﮔﻮش،

پیچ شماره۴ را ﺑﺎ ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ تنطیم نمایید ، (در ﺟﻬﺖ خلاف ﻋﻘﺮﺑﻪ اﯼ ﺳﺎﻋﺖ فشار کم می شود)

۶- بعد از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﭘﻴﭻ ﺷﻤﺎرﻩ ۲ را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮدﻩ . ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺪوﻻﺗﻮ و ﺷﻠﻨﮓ هﻮا ا ﻣﺠﺪدا وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ

۷ –براﯼ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر می توانید از ﻣﻘﺎدﯾﺮموجود در دفترچه راهنمای پکیج اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﯾﻴدلازم به ذکر است که این شیربرقی گاز پکیج یکی از انواع شیر گازهای موجود بر روی پکیج شوفاژدیواری است شیر گازهای دیگری نیز روی پکیج ها بسته شده است اما اکثر پکیج ها از این مدل استفاده کرده اند.