راه اندازی پکیج شوفاژدیواری بوتان پرلاپرو

راه اندازی پکیج شوفاژدیواری بوتان پرلا پرو

 برای راه اندازی پکیج شوفاژدیواری بوتان پرلاپرو بعد از اینکه فشار آب

سیستم را به حد نرمال یعنی بین ۱تا ۱٫۵بار رساندیم و دستکاه را به

برق ساختمان وصل نمودیم ابتدا با سلکتور مربوط به خاموش و روشن

دستگاه را با توجه به وضعیت مورد نیاز فعال می کنیم(حالت تابستانه یا زمستانه)

راه اندازی پکیج شوفاژدیواری بوتان پرلاپرو

حالت تابستانه

برای حالت تابستانه سلکتور تعیین وضعیت به سمت پایین چرخانده می شود و با سلکتور مربوط به
تنظیم دمای آب گرم دمای مورد نیاز را تنطیم می کنیم.

حالت زمستانه

برای حالت زمستانه بعد از هواگیری رادیاتورها  سلکتور تعیین وضعیت به سمت بالا چرخانده می شود و با توجه به دمای مورد نیاز برای رادیاتورها به سمت حرکت عقربه های ساعت می چرخانیم هرچه دایره های کناری سلکتور بزرگتر و پررنگ تر شود به این معنی است که دمای بیشتری را انتخاب نموده اید
راه اندازی پکیج شوفاژدیواری بوتان پرلاپرو برای راه اندازی پکیج شوفاژدیواری بوتان پرلاپرو بعد از اینکه فشار آب

سیستم را به حد نرمال یعنی بین ۱تا ۱٫۵بار رساندیم و دستکاه را به

برق ساختمان وصل نمودیم ابتدا با سلکتور مربوط به خاموش و روشن

دستگاه را با توجه به وضعیت مورد نیاز فعال می کنیم(حالت تابستانه یا زمستانه)

راه اندازی پکیج شوفاژدیواری بوتان پرلا پرو

حالت تابستانه

برای حالت تابستانه سلکتور تعیین وضعیت به سمت پایین چرخانده می شود و با سلکتور مربوط به
تنظیم دمای آب گرم دمای مورد نیاز را تنطیم می کنیم.

حالت زمستانه

برای حالت زمستانه بعد از هواگیری رادیاتورها  سلکتور تعیین وضعیت به سمت بالا چرخانده می شود و با توجه به دمای مورد نیاز برای رادیاتورها به سمت حرکت عقربه های ساعت می چرخانیم هرچه دایره های کناری سلکتور بزرگتر و پررنگ تر شود به این معنی است که دمای  بیشتری را انتخاب نموده اید.در ضمن چنانچه دارای صفحه نمایش باشد دما روی آن صفحه نمایش داده می شود.